درخواست برای تابعیت دوگانه

تابعیت قانونی و گذرنامه دوم تنها در چند ماه امنیت خانواده، سفر بدون روادید و آرامش خاطر را به ارمغان می آورد.

مزایای تابعیت دوگانه

travel-tips.jpg

چرا تابعیت دوم؟

امنیت برای خانواده و کسب وکار شما
افتتاح  تجارت وحساب های بانکی در سراسر جهان
تابعیت غیرقابل فسخ برای تمامی نسل ها
ترک تابعیت فعلی تان الزامی نیست

سفر بدون روادید

لغو روادید برای ۱۶۱ کشور (بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و غیره
بی نیازی ازفرایند درخواست روادید
گذرنامه معتبر و پشتیبانی کنسولی
گواهینامه رانندگی و سایر اسناد موجود

بی نیاز به تغییر مکان زندگی و عدم پرداخت مالیات

شهروندی ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه
عدم نیاز به مهاجرت و اقامت
عدم نیاز به درآمد شخصی، منابع مالی
عدم نیاز به پرداخت مالیات برارث و مالیات بر درآمد سرمایه ای

S.I.C VISA

ما خدمات برنامه های تابعیت و گذرنامه دوم را به سرعت، به شکل قانونی، و بدون شرط اقامت یا با شرط اقامت کوتاه مدت فراهم می کنیم

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 sicvisa.com. All Rights Reserved © 2017